Cornell University Library Digital Collections

Hanhanna qais Htayetu Cekiyapi token ptecena eyapi kte cin, qa Litany, qa nakun Dawid Tadowan kin etanhan, tonana kahnigapi, qa Itancan Htayetu wotapi tawa kin, token wicaqupi kin, qa Omniciye kin en Hoksiyopa Baptisma wicaqupi kin, token eyapi kte hecetu ...