Cornell University Library Digital Collections

Okodakiciye wocekiye wowapi kin, qa okodakiciyapi token wicaqupi kin : qa okodakiciye wakan kin en woecon qa wicohan kin, America makoce kin en, United States en, Protestant Episcopal Church unpi kin ohnayan: qa nakun Psalter, qais David Tadowan kin