Cornell University Library Digital Collections

Lumbugaun Ko Janna Banaune Kuukar Dorso Diyung Tesro Bomtang (लुम्बुगैङ् को जात्र बनाउने कुंकर द्रोस्रो डियुङ तेस्रो बोम्तङ / )