Cornell University Library Digital Collections

Tamang mahila ko syama (तमाङ महिलाको (पोसाक) स्यामा / Women's Tamang Costume Syama)