Cornell University Library Digital Collections

mahilaharuko pahiran - Syama, Tokoro, Bargo, Jali Rumal, Lungi (महिला हरुको पहिरन - स्यामा , टोकोरो, वर्गो , जालीरुमाल लुंगी / Women's Costumes - Syama, Basket, Bargo, Nethankerchief, Lungi)