Cornell University Library Digital Collections

Jungle ma dadelo lageko drishya (जंगलमा डडेलो लागेको दृश्य / Fire in the Jungle)