Cornell University Library Digital Collections

gaiibastuharu khula gothma chardai ,bisram gardai (गाईबस्तुहरु गोठमा चर्दै, विश्राम गर्दै / Cattle Resting and Grazing Fodder in an Open Sided Shed)