Cornell University Library Digital Collections

gaibastuharu bhiralo dandama chardai (गाईबस्तुहरु भिरालो डाँडामा चर्दै / Cattles Grazing on a Steep Hill)