Cornell University Library Digital Collections

ketaharu kulo ghatta sangai ‍bisram gardai (केटाहरु कुलो घट्टा संगै विश्राम गर्दै / Young Boys Taking a Rest Near Kulo Ghatta)