Cornell University Library Digital Collections

Chhetuma nach prastut gardai manisharu (छेचुको नाच प्रस्तुत गर्दै मानिसहरु / People performing a dance at Chhetu)