Cornell University Library Digital Collections

Trishuli Gandi Falame tuin bata warpar gariraheko drisya (त्रिशुली गन्दी फलामे तुईन बाट वारपार गरि रहेको दृश्य / Crossing the Trishuli George by Iron Ropeway)