Cornell University Library Digital Collections

tambale popchho-kharko ra Chhakkepombo tinko chana bhayeko Gambir sing Lamako ra paralale chayeko khasa (Wanchiringko)ghar (तम्बले पोच्चो-खरको र चक्केबोम्बो टिनको छाना भएको गम्बीरसि लामाको र परालले छायको खासा (वङछिरिको) घर / House of Tambale Popchi With Thatched Rooftop, House of Gambir Sing With Zinc Rooftop)