Cornell University Library Digital Collections

chhyotkhor Chiring Tamangko dharma tan bundai gareko thau daya bata keto- jnane galden/ ubheko mahila Chenjom/Bakhhu lagaune(rasuwa Nesing basne Kamtashi Faitashi Lama ra Surya Man Tamang anya nachineko (च्येतखोर छिरिङ तामाङको घरमा तान बुन्दै गरेको ठाउँ दाँयाबाट केटो -ज्ञ।ने गल्देन् /उभेको महिला छेन्जोम् /बख्खु लगाउने (रसुवा नेसिङ बस्ने कम्टासी फैटासी लामा र सुर्य मान तामाङ / Chhyotkhor House of Chiring Tamang the Place of Weaving, From the Left to Right Jyane Gelden / Chenjom a Woman Standing / Resident of Rasuwa Nesing Kamtashi Faitashi Lama Wearing Bakhhu and Surya Man Tamang and Others)