Cornell University Library Digital Collections

mahila sano nani pithayuma bokadai (महिला सानो नानी पिठ्युमा बोक्दै / Woman Carrying a Child in her arm)