Cornell University Library Digital Collections

sani keti tan bundai ra purush basko choya banaudai anya Bhalche gaunka manish haru (सानी केटी तान बुन्दै र पुरुष बाँसको चोया बनाउदै अन्य भाल्चे गाउँका मानिसहरु / Girl Weaving and Man Making Bark of Bamboo With Community Members Nearby|People From Valche Village)