Cornell University Library Digital Collections

ketaketiharu kheldai gareko drisya (केटाकेटीहरु खेल्दै गरेको दृश्य / View of Children Playing)