Cornell University Library Digital Collections

mahilaharu barima kamgardai (महिलाहरु बारीमा काम गर्दै / Women Working in Field)