Cornell University Library Digital Collections

ketiharu makai barima kodo ropdai (केटीहरु मकै बारीमा कोदो रोप्दै / Young Girls Planting Millet in Maize Field)