Cornell University Library Digital Collections

manisharu kodo bhitrauna tayri gardai (मानिसहरु कोदो भित्राउन तयारी गर्दै / People Getting Ready to Store Millet)