Cornell University Library Digital Collections

bato cheuka pasalharu ra manisharuko bhid (बाटो छेउका पसलहरु र मानिसहरुको भीड / Vendors Along Footpath and Crowd of People)