Cornell University Library Digital Collections

Biba thal safa garna lageki (बिबा थाल सफा गर्न लागेकी / Biba Starting to Wash a Plate)