Cornell University Library Digital Collections

manisharu ggosain kunda jane batoma hidadai (मानिसहरु गोसाई कुण्ड जाने बाटोमा हिड्दै / People Walking in a Gosain Kunda Trail)