Cornell University Library Digital Collections

Chhetu ma Bhalche bata bolayeka Gurpa haru (छेचुमा भाल्चेबाट बोलाएका गु्र्पाहरु, / Tshetu worship preparation person, Gurpa come from Bhalche)